OBOWIĄZEK
INFORMACYJNY
RODO

CO TO JEST RODO?

RODO jest unijnym prawem regulującym zasady ochrony danych osobowych, które stosujemy od 25 maja 2018 r. Od tego dnia nasza firma przestrzega zasad określonych w RODO.

Pełna nazwa RODO: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.


KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH?

Administratorem Państwa danych osobowych jest 3M Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Nasze dane kontaktowe: mail- ask@mgwtraining.pl, telefon- 694 460 808

Administrator danych jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.


W JAKIM CELU I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ WYKORZYSTUJEMY DANE?

Państwa dane osobowe będziemy wykorzystywać w następujących celach:

- zawarcia i wykonania umowy, w tym zapewnienia poprawnej jakości usług (podstawa

prawna – art. 6 ust. 1 lit b RODO) – „wykonanie umowy”,

- wykonania ciążących na naszej firmie obowiązków prawnych, np. wystawiania i przechowywania faktur czy udzielania odpowiedzi na reklamacje (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit c RODO) – „obowiązek prawny”,

- dochodzenia roszczeń wynikających z umowy (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

– „prawnie uzasadniony interes”,

- marketingu usług własnych w trakcie trwania umowy (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit.

f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”,

- marketingowych, w przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na wykorzystanie danych

w tym celu (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit a RODO) – „zgoda”.


JAK DŁUGO BĘDZIEMY WYKORZYSTYWAĆ DANE?

Dane będziemy wykorzystywać przez okres niezbędny do realizacji opisanych powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:

- czas trwania umowy,

- czas wykonywania obowiązków prawnych oraz czas, w którym przepisy prawa nakazują

nam przechowywać dane, np. przepisy podatkowe,

- czas po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy,

- czas do momentu wycofania zgody.

JAKIE MAJĄ PAŃSTWO PRAWA?

Mogą Państwo złożyć do naszej firmy wniosek o:

- dostęp do danych osobowych (informację o przetwarzanych danych osobowych oraz

kopię danych),

- sprostowanie danych, gdy są one nieprawidłowe,

- przeniesienie danych, w przypadkach określonych w RODO,

- usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych.

Niezależnie od praw wymienionych wyżej mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych, jeśli podstawą prawną wykorzystywania danych jest prawnie uzasadniony interes. Po przyjęciu wniosku w tej sprawie jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu.

Mają Państwo także prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

Udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych może być wycofana w każdym czasie.


KOMU PRZEKAZUJEMY PAŃSTWA DANE?

Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Państwa dane możemy przekazać – oprócz osobom upoważnionym przez Administratora danych – innym podmiotom, w tym:

- podmiotom przetwarzającym je w naszym imieniu, np. dostawcom usług technicznych i

podmiotom świadczącym nam usługi doradcze;

- innym administratorom, np. kurierom.

Państwa dane nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein).


JAK MOŻNA SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ W SPRAWIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH?

Kontakt w sprawach związanych z ochroną danych osobowych: mail- ask@mgwtraining.pl, telefon- 694 460 808


DANE KONTAKTOWE

Nowogrodzka 31
00-511 Warszawa

Telefon: +48 694 460 808

E-mail: ask@mgwtraining.pl 

GODZINY OTWARCIA

Pn - Pt 6:30- 21:00

Sb 9:00- 13:30

Nd 11:00- 13:00 

REGULAMIN

Regulamin

Polityka prywatności

Easy Website Builder