#TEAMMGW

POZNAJ NASZ ZESPÓŁ

Tomasz Sypniewski

Owner i Head Coach MGW Training

Człowiek orkiestra i niepoprawny marzyciel.

Od urodzenia związany ze sportem. Były zawodnik piłki ręcznej oraz siłowania na rękę, w których to dyscyplinach odnosił liczne sukcesy na arenie krajowej oraz międzynarodowej.

Mi­łość do Cros­sFi­tu od­na­lazł w 2011 ro­ku, a już rok później ja­ko je­den z pierw­szych w Pol­sce uzy­skał dy­plom Cros­sFit Tra­iner Le­vel 1. Pod­czas kur­su w Stanach Zjednoczonych szko­lił się pod okiem takich le­gen­d Cros­sFi­tu jak Ch­ri­s Spe­al­le­r, Matt Chan oraz Ne­al Mad­dox.

Jest również In­struk­to­rem ket­tle­bells, w której to dziedzinie swoje umiejętności szli­fo­wał pod okiem wie­lo­krot­ne­go mi­strza świa­ta świata – Iva­na De­ni­so­va.

Obecnie czołowy polski sprinter w kategorii Masters marzący o spełnieniu swojego największego sportowego marzenia jakim jest udział w Igrzyskach Olimpijskich.

W tre­nin­gu kła­dzie ogrom­ny na­cisk na tech­ni­kę, mobilność oraz aspekt mentalny. Nieu­stan­nie roz­wi­ja swo­je umie­jęt­no­ści oraz po­sze­rza wie­dzę, któ­rą skrzęt­nie wdra­ża pod­czas prowadzonych przez siebie tre­nin­gów. Oprócz wiel­kiej pa­sji do spor­tu jest tak­że mi­ło­śni­kiem na­uki oraz fi­lo­zo­fii. Wia­ra, dys­cy­pli­na i kon­se­kwen­cja to je­go pro­sty prze­pis na ma­rze­nia. 

Mobirise

Michał Puchalski

Head Coach Wod Programinng, CrossFit Level 2 Trainer (CF-L2) , CrossFit Aerobic Capacity, CrossFit Gymnastics, CrossFit Kettlebell, CrossFit Kids Trainer, CrossFit Weightlifting,  Instruktor Podnoszenia Ciężarów PZPC

Rocznik 1990 , prywatnie mąż Marty i ojciec cudownej Julci, wielki fan angielskiej piłki nożnej,amator dobrego jedzenia (ćwiczy po to by móc więcej jeść) oraz wielki pasjonat sportu każdego rodzaju. Okazjonalnie zawodnik CF

Zawodowo Trener CrossFit oraz Trener Personalny z kilkuletnim doświadczeniem w prowadzeniu zajęć grupowych oraz indywidualnych.

Uczestnik wielu szkoleń oraz seminariów z zakresu programowania/szeroko pojętego treningu/żywienia oraz suplementacji/ prewencji urazów 

Mobirise

Piotr Trepka

Trener Personalny, CrossFit Level 1 Training (CF-L1), Indoor Rowing Coach, NCSC Strength & Conditioning Phase 1, Instruktor Olympic Weightlifting, Kettlebell Level1 

Z wykształcenia mgr inż. Systemy i Urządzenia Transportu Bliskiego Politechnika Krakowska. Zaczynał swoją przygodę z trenowaniem od 2014 od CrossFit. Przez ten czas Piotr szkolił się i rozwijał swoją wiedzę. W 2017 odnalazł pasję w maszynach Indoor Concept 2. Założyciel grupy Row&Ski – move well feel well dla pasjonatów sportu i maszyn Indoor Concept 2 (Ergometr, SkiERG - Trenażer Narciarski). Specjalizuje się w poprawie Wydolności i Wytrzymałości, a jego nadrzędnym celem jest zachowanie sprawności, aktywności na długie lata poprzez wprowadzenie w treningach maszyn marki Concept 2.

Wiedza i nabyte doświadczenie sprawiają, że jest dobrze przygotowanym trenerem, u którego na treningu będziesz przede wszystkim bezpieczny! Najważniejsze dla Piotra jest utrzymanie swoich podopiecznych w stałym zdrowiu. Bo nic nie jest ważniejsze od zdrowia.  

Także od 2017 roku współpracuje jako Trener Personalny z siecią siłowni Zdrofit gdzie pracuje z klientami indywidualnymi i prowadzi zajęcia grupowe  

Jego motto to: "Trenuj z myślą, że w wieku 65 lat też będziesz sprawny i będziesz mógł wciąż trenować”!  

2019 SKI Series Online Competitor he graduated with 3-third place 

Mobirise

Piotr Szczurek

Mgr wychowania fizycznego, Crossfit Level 1 Training, instruktor TRX, gimnastyki, LA

Dinozaur Crossfit'u, zaczynał w czasach kiedy po LVL1 jeździło się za granicę a nie na Mokotów. Pod pseudonimem Miejski Drwal stoi na straży racjonalnego podejścia do aktywności fizycznej i odżywiania publikując materiały w mediach społecznościowych. Miłośnik sportów walki, w szczególności MMA, jeszcze zanim Pudzian ubił Najmana. Podobno ma czarny pas w Instagramie ;) 

Mobirise

Kasia Bigos

Instruktor fitness, trener Blackroll, ukończyła wiele kursów z zakresu treningu funkcjonalnego, mobility i stability, kettlebells, stretchingu, treningu z zakresu pracy z powięzią, cross trening, HIIT, treningu funkcjonalnego z mięśniami dna miednicy, kilkadziesiąt szkoleń i warsztatów pole dance’owych u gwiazd światowego pokroju

W zawodzie od 10 lat. Instruktor fitness, pole dance i stretching. Autorka programu treningowego Fire Workout - nagrodzonego i uznanego za jeden z najskuteczniejszych programów fitness w Polsce przez miesięcznik Glamour i Shape.

Mistrzyni Polski I Europy pole sport w kat. duety 2015.

Właścicielka firmy szkoleniowej Polskie Centrum Fitness oraz organizatorka wyjazdów szkoleniowych Pole Dance Camp Polska oraz innych sportowych obozów. 

Aktualnie szkoli w Polskim Centrum Fitness tworząc i prowadząc takie kursy jak: kurs instruktora stretchingu, kurs instruktora yoga wheel, kurs instruktora fitness, szkolenia z zakresu bezpiecznego treningu kobiet w ciąży i po ciąży.

Mobirise

Gosia Zalewska

Cer­ty­fi­ko­wa­ny in­struk­tor TRX, Crossfit Level 1 Training

Od naj­młod­szych lat star­to­wa­ła w bie­gach szta­fe­to­wych. Ak­tyw­ność od za­wsze by­ła jej spo­so­bem na co­dzien­ność. Wie­rzy, że wy­si­łek fi­zycz­ny uczy wy­trwa­ło­ści w dą­że­niu do ce­lu i po­ma­ga w po­ko­ny­wa­niu wła­snych sła­bo­ści.

Ukoń­czy­ła fi­lo­lo­gię an­giel­ską na Uni­wer­sy­te­cie War­szaw­skim, jed­nak to sport był i jest jej naj­więk­szą pa­sją. Jest cer­ty­fi­ko­wa­nym in­struk­to­rem TRX, Tre­ne­rem Cros­sFit Le­vel 1, przez kil­ka lat tre­no­wa­ła Ca­po­eira. Obec­nie eks­plo­ru­je na­tu­ral­ne for­my ru­chu w po­sta­ci sze­ro­ko po­ję­tych tech­nik lo­ko­mo­cyj­nych ja­ko for­my po­pra­wy mo­bil­no­ści, świa­do­mo­ści cia­ła oraz wzmac­nia­nia.

Pod­czas za­jęć sta­ra się, dzie­lić z uczest­ni­ka­mi po­zy­tyw­ną ener­gią, za­ra­żać ich pa­sją do spor­tu oraz uśmie­chem. Du­żo wy­ma­ga od sie­bie i in­nych. Pra­ca z ludź­mi da­ję jej ogrom­ną sa­tys­fak­cję i mo­ty­wu­je do dzia­ła­nia. 

Mobirise

Magda Kuczbajska

CrossFit Level 1 Training, CrossFit Weightlifting, CrossFit Gymnastics, Szkolenie z zakresu Trening kobiet w ciąży i po ciąży, Szkolenie Kettlebell, Kurs Indian Clubs, Szkolenie z treningu funkcjonalnego z zakresu mobilności

Od naj­młod­szych lat zwią­za­na ze spor­tem. Ja­ko dzie­ciak za­ję­ta by­ła głów­nie te­ni­sem, pły­wa­niem oraz ju­do. Przez ko­lej­ne 17 lat zaj­mo­wa­ła ją jaz­da kon­na. W mię­dzy­cza­sie pró­bo­wa­ła róż­nych ak­tyw­no­ści ta­kich jak Ai­ki­do, po­le dan­ce i ta­niec. W Cros­sFi­cie za­ko­cha­ła się od pierw­sze­go wej­rze­nia – wi­dząc re­kla­mę Re­ebo­ka w TV, gdzie gru­pa lu­dzi prze­wa­la­ła opo­nę i ka­to­wa­ła się bur­pe­esa­mi. Pa­sję to te­go spor­tu roz­wi­jała na co­dzien­nych tre­nin­gach oraz uczest­ni­cząc w licz­nych za­wo­dach w Pol­sce jak i za gra­ni­cą. Ogrom­ną sa­tys­fak­cję spra­wia jej prze­ka­zy­wa­nie swo­jej wie­dzy i do­świad­cze­nia chęt­nym adep­tom Cros­sFi­to­wych oraz ciężarowych zma­gań. Dzięki CrossFitowi poznała swoją największą pasję, dwubój olimpijski. Jest nie tylko trenerem podnoszenia ciężarów, ale także zawodniczką startująca w kategorii Masters. Na swoim koncie ma v-ce Mistrzostwo Polski oraz start w Mistrzostwach Europy. Po­za ciągłym roz­wo­jem, ja­ko za­wod­niczka, ak­tyw­nie pra­cu­je tak­że nad swo­ją wie­dzą tre­ner­ską. 

Mobirise

Agnieszka Waszkiewicz

CrossFit Kids Trainer, CrossFit Level 1 Trainer, CrossFit Level 2 Trainer i CrossFit Athlete

Crossfitem zafascynowała się kilka lat temu chcąc wrócić do formy po urodzeniu czwartego dziecka. Jako doświadczona mama wie jak przez zabawę zainteresować dzieci sportem i mobilizować do dawania z siebie jak najwięcej. Jej zajęcia to świetne przygotowanie do każdego innego rodzaju sportu.

Niech nie zwiedzie Was jej uśmiech, na zajęciach dla dorosłych potrafi dać niezły wycisk i zmotywować do ćwiczeń nawet największych leni. Wie jak dojść do formy po ciąży, prowadzi zajęcia dla mam.

Z wykształcenia ekonomistka, absolwentka UE w Krakowie i ECDEC w Lille, pracuje w korporacji. Od zawsze pełna energii. W wolnych chwilach (których ma niewiele) gra w tenisa, pływa, jeździ na nartach i snowboardzie.

Agnieszka to również czynna zawodniczka, ma za sobą starty w ogólnopolskich zawodach: Krotoszyn LoginLab (4 miejsce), udział w zawodach R99, Garage Games, Crossfit Baltic oraz NoLimit Duel League 

Mobirise

Mirek Dembiński

Współzałożyciel MGW Training, CrossFit LVL 2 Coach , CrossFit Gymnastics Coach, CrossFit Aerobic Capacity, Certyfikowany trener Kettlebells, Trener kulturystyki Polskiej Akademii Sportu, Uczestnik wielu szkoleń z zakresu dwuboju olimpijskiego, Uczestnik wielu szkoleń dotyczących szeroko rozumianego zakresu treningu, odżywiania i zdrowego stylu życia

Uczestnik wielu szkoleń z zakresu sportu i dietetyki. Od początku istnienia klubu przeprowadził ponad 2500 godzin treningów indywidualnych i grupowych. Na swoich zajęciach przede wszystkim stawia nacisk na poprawne zrozumienie i wykonywanie ćwiczeń oraz edukację klubowiczów. Kieruje się przekonaniem, że jest to kluczowe dla długoterminowych efektów i zdrowia. 

Mobirise

Dawid Kowalski

Trener personalny , Uczestnik szkolenia z nauki oraz progresji pracy na odważnikach Kettlebell, Instruktor kulturystyki , Instruktor gimnastyki sportowej

Swoją przygodę ze sportem zaczął od akrobatyki sportowej w Ursusie, gdzie następnie grał w piłkę nożną. Ze sportami siłowymi związany od 4 lat, od dwóch zawodnik podnoszenia ciężarów. Zafascynowany każdym rodzajem aktywności fizycznej. Broni pracę licencjacką na Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, kończąc specjalizacje z kulturystyki i akrobatyki sportowej.

Mobirise

Filip Dębniak

Crossfit level 2 (CF-l2) , Crossfit gymnastic coach, Crossfit weightlifting coach, Trener sportu- specjalnosc kulturystyka (uprawnienia państwowe), Trener personalny z licencja IFBB, Instruktor Kettlebell, Wykładowca szkoleń z uprawnieniami REPS Polska

Dwadzieścia lat te­mu za­czy­nał od bok­su i mu­ay­-thai. Za­znał jak pew­nie wie­lu z Was, mo­no­ton­nej pra­cy za biur­kiem, ale też cięż­kiej fi­zycz­nej or­ki – ar­che­olo­gia w Eu­ro­pie? Cze­mu nie? Ca­ły czas ko­chał... sport. Nieu­stan­nie do­sko­na­li swo­je umie­jęt­no­ści, po­sia­da ty­tuł In­struk­to­ra Spor­tu ze spe­cjal­no­ścią kul­tu­ry­sty­ki (Pol­ski Zwią­zek Kul­tu­ry­sty­ki,Fit­ness i Trój­bo­ju Si­ło­we­go) oraz tre­ne­ra per­so­nal­ne­go z li­cen­cją IFBB. Zróż­ni­co­wa­ne kur­sy z mo­bi­li­ty i tre­nin­gu funk­cjo­nal­ne­go to świet­ne uzu­peł­nie­nie.

3 la­ta pra­cy na si­łow­ni w ro­li tre­ne­ra, utwier­dzi­ły go w prze­ko­na­niu, że od ży­cia trze­ba wy­ma­gać cze­goś wię­cej, niż ugi­na­nia rąk na mo­dli­tew­ni­ku

Ak­tu­al­nie na ma­xa ży­je Cro­sFi­tem. Od kilku lat pro­wa­dzi za­ję­cia, rok w rok, setki godzin i ludzi, jaw­nie i świa­do­mie przy­zna­jąc się do te­go, że lu­bi dać z sie­bie wszyst­ko a cza­sem na­wet o wie­le wię­cej

Ja­ki jest na tre­nin­gu? Ogień i wo­da! Mó­wi i słu­cha, mil­czy i krzyk­nie - zro­bi wszyst­ko, cze­go po­trze­bu­jesz, aby zmo­ty­wo­wać Cię do wal­ki... o sie­bie, wy­ma­rzo­ną syl­wet­kę, wy­trzy­ma­łość, si­łę i kon­dy­cję.

Jest ak­tyw­nym za­wod­ni­kiem Cros­sFit: „Wszyst­kie za­wo­dy trak­tu­ję ja­ko przy­go­dę. Utwier­dzam się w prze­ko­na­niu, że naj­lep­sze wy­ni­ki osią­ga się pod­czas ry­wa­li­za­cji – ad­re­na­li­na, krzy­czą­cy lu­dzie, in­ni za­wod­ni­cy, chęć po­ka­za­nia się z jak naj­lep­szej stro­ny, po­wo­du­ją, że na za­wo­dach ro­bisz Fran w po­ło­wę cza­su, któ­ry wy­krę­ci­łeś na tre­nin­gu”.

PS. Za­ch­wy­ca się wszel­kie­go ro­dza­ju ga­dże­ta­mi, ak­ce­so­ria­mi i no­win­ka­mi uła­twia­ją­cy­mi ży­cie Cros­sFi­tow­ca. Uwiel­bia su­shi i tak na­zwał swój mo­to­cykl, więc za­wsze od tych te­ma­tów, mo­żesz za­cząć roz­mo­wę

Wy­ma­ga – Uczy – Ch­wa­li – Do­pin­gu­je – wszyst­ko, by­ście sta­li się naj­lep­szą wer­sją sie­bie. 

Mobirise

Sandra Radzimska

Strength Coach level 3, Trener personalny, Trener Mentalny

Pasjonatka Dwuboju Olimpijskiego i uczestniczka wielu szkoleń z tym związanych. Od dziecka związana z Lekkoatletyką jak i Pływaniem. Medalistka licznych zawodów sportowych. Zaraża ludzi nie tylko pozytywną energią ,ale zachęca do zdrowego stylu życia.

Poza tym ukończyła Politechnikę Warszawską na kierunku Automatyka i Robotyka ze stopniem inżyniera. Jednak prawdziwą pasją i obraną drogą zawodową są sporty siłowe.

Współpracuje z początkującymi jak i zaawansowanymi adeptami siłowni. W swojej pracy stawia bardzo duży nacisk na poprawność wykonywanych ćwiczeń oraz poprawę wad postawy. Stosuje nowoczesne , innowacyjne podejście do treningu siłowego.

Oprócz trenowania ogromną satysfakcję czerpie z treningu mentalnego. Bo trenowanie to nie tylko praca na siłowni , zdrowe odżywianie a coraz częściej praca nad samym sobą. 


Mobirise
DANE KONTAKTOWE

Nowogrodzka 31
00-511 Warszawa

Telefon: +48 694 460 808

E-mail: ask@mgwtraining.pl 

GODZINY OTWARCIA

Pn - Pt 6:30- 22:00

Sb 10:00- 17:00

Nd 11:00- 13:00 

Created with Mobirise themes